• Algemene ledenvergadering LSV

  • 0
 • Agenda ALV voetbalvereniging LSV d.d. 29 november 2019

  Aanvang: 20:00 uur

   

   1. Opening door de voorzitter
   2. Verslag van het bestuur
   3. Nabije toekomst
   4. Mededeling van het bestuur
   5. Verslag van de vorige vergadering
   6. Ingekomen stukken en mededelingen van secretaris
   7. Financieel verslag
   8. Begroting seizoen 2019/2020
   9. Kascontrolecommissie
   10. Bestuurssamenstelling/verkiezing, aftredend en niet herkiesbar Jan Nijssen. Eventuele kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter.
   11. Verslagen van de commissies. Presentatie van de Jubileum commissie
   12. Voorstel tot aanpassing van de contributie 2020/2021
   13. Consumptieprijzen 2020
   14. Huldiging jubilarissen
   15. Rondvraag
   16. Sluiting door de voorzitter